Projekt: ARCAM EBM

Arcams förändringsprocess handlade om att hitta och utforma en ny lokal som kunde tillgodose verksamhetens behov, att reformera sättet att arbeta och att skapa en arbetsplats för att främja samarbete.

Spara

Arcam EBM

Arcam EBM är världsledande på tillverkning av 3D-skrivare för metallprodukter med flygindustri och ortopedi som huvudsakliga kundsegment. Arcam startade som ett examensarbete på Chalmers Tekniska Högskola 1997 och ingår sedan 2017 i GE Additive-familjen. När Arcam köptes av GE fanns stora planer på tillväxt som de befintliga lokalerna inte kunde leva upp till. Valet av en ny lokal föll på Elanders lokaler i Mölnlycke företagspark.
Utifrån Arcams behov gjordes en total ombyggnad invändigt liksom en tillbyggnad för lager och logistik. Projektet startades våren 2018 och inflyttning i första etappen var sommaren 2019.

Projektets utmaningar

En av projektets utmaningar var att möta alla olika behov och önskemål eftersom alla discipliner från forskning/utveckling till testlab, produktion och logistik samt också sälj, ledning, kundutbildning och eftermarknad fanns under samma tak.
Tidplanen för projektet var mycket pressad och en förutsättning för att få det färdigt inom utsatt tid var att projektet drevs som ett samverkansprojekt med samarbete och flexibilitet som ledord. För att hålla den pressade tidplanen pågick arbetet med förändringsprocessen samtidigt som bygglov för tillbyggnad söktes, rivning i befintliga delar pågick och installationsprojekteringen rullade.

Arbetsprocess

En intern projektledare på Arcam fick i uppdrag att sätta samman en grupp av olika representativa delprojektteam som gemensamt skulle dra upp riktlinjerna för hur kraven i projektet skulle uppfyllas. De olika delprojekten bidrog med sin kunskap och erfarenhet kring frågor som gällde verksamheten medan Resultat projektledning anlitades som extern projektledare för att stötta i förändringsprocessen, hålla i delprojektet för kontorsdelen och leda själva flyttprojektet. Sweco anlitades för att stötta Arcams interna organisation med byggprojektledning samt projektering.

Gestalt arkitektur hade i ett tidigt skede tagit fram en planlösningsskiss som fungerade som ett verktyg för att bearbeta och testa de krav och önskemål som respektive delprojekt hade.
Som underlag till förändringsprocessen fanns informationen från förstudierna ledda av Resultat projektledning, en WPA-analys, delprojektens egna kravspecifikationer och ledningens övergripande förändringsmål.
En mycket aktiv huvudprojektgrupp bestående av ansvariga för respektive delprojekt och gestalt arkitektur skapades som hade veckovisa arbetsmöten för att klara den mycket pressade tidplanen. Ett stort antal frågor behandlades där för att hitta smarta lösningar och rimliga kompromisser utan att göra avsteg från Arcams vision om att skapa en attraktiv arbetsplats med stor flexibilitet för tillväxt. De täta mötena fungerade som arbetsmöten där Gestalt arkitektur skissade upp förslag på lösningar som sedan till nästa möte renodlades och bearbetades. Detta omedelbara skissarbete i dialog direkt på mötet var en värdefull och effektiv arbetsmetod för att leda arbetet framåt.
Varje delprojekt hade en ansvarig person och en representativ referensgrupp av medarbetare som möttes för att formulera egna kravspecifikationer, bedöma de förslag som arbetades fram i huvudprojektet samt genomföra beslutade förändringar.
Varje vecka samlades respektive projektledare från varje delprojekt för genomgång av de framsteg och frågeställningar som uppkommit. Nya avstämningstider sattes upp för att driva projektet framåt.

Den ansvariga personen för respektive delprojekt hade också till uppgift att kommunicera ut förändringar och beslut till respektive medarbetargrupp för att kontinuerligt förankra processen och därmed fånga upp frågor och farhågor.

Under arbetets gång hanterades frågor så som;
Hur skulle samarbetet se ut i framtiden?
Hur kunde kommunikationen på företaget förbättras och förenklas?
Hur borde olika avdelningar/projektgrupper/individer orienteras för att främja samarbete och ge synergieffekter?
Vilken placering, storlek och vilket antal på mötesrum skulle på bästa sätt stötta det framtida sättet att arbeta?
Hur skulle olika utrymmen och funktioner kunna samutnyttjas?
Hur mycket var möjligt att växa med denna lösning?
På i stort sett alla områden behövde man fundera nytt.
Genom återkommande återkopplingar mellan projektledaren, delprojekten och Gestalt arkitektur där nya förslag och lösningar redovisades med nya illustrationsritningar arbetades den slutliga lösningen fram. Varje framsteg och eventuella förändringar i budgeten stämdes av mot projektets styrgrupp varannan vecka.

Rumslig disposition

På entréplanet finns reception, touch-down platser med kaffestation för gäster, externa mötesrum och en gallerigång med utställning om additiv tillverkning. Härifrån når man utbildningslokalerna i två plan, en teoridel och en praktisk del.

En våning ner finns hela produktionslinan samt lager och logistik samlat på samma plan, tillsammans med forsknings-, utvecklings- och laboratorieavdelningar med kundspecifika testytor.

På de två övre planen ligger kontorsarbetsplatserna. Här finns forskning-utveckling, mjukvaruutveckling, sälj och marknadsföring, administration, IT, ledning och HR. En stor mängd interna mötesrum, samtalsrum och telefonrum delar av de öppna arbetsytorna. Arcams nya samlingsplats är pausrummet som ligger i direkt anslutning till kontorsarbetsplatserna, i två plan.
Pausrummet fungerar såväl till lunch- och kaffepaus som till informella möten, kreativ arbetsplats och en plats att samla hela företaget.

Gestaltningskoncept

Gestaltningskonceptet Metamorphosis togs fram som ett resultat av en mängd workshops kring varumärket och identitetsanalyser tillsammans med en särskilt utvald designgrupp från Arcam. Konceptet som arbetades fram innehöll essensen av detta arbete. Gestaltningskonceptet verkade sedan som ett styrdokument då de konkreta möbelvalen gjordes. Konceptet utgår ifrån Arcams produkt, övergången från pulver till en användbar produkt. Denna metamorfos, övergången från ett stadie till ett annat, löper som en röd tråd genom såväl det byggda som lös inredning. Möjligheten med Arcams maskiner, fri design och produktionsoptimering, är grunden till inredningens formspråk. Olika sorters raster och synlig konstruktion där bara essensen är kvar när allt annat skalats bort är återkommande inslag. Fria organiska former blandas med strikt geometriska former.

Upphandling och flytt

Upphandlingen av inredning skedde i partneringform med Ergona Projekt som både Gestalt arkitektur och Resultat projektledning tidigare haft ett gott samarbete med. Ett tätt samarbete mellan Gestalt och Ergona Projekt säkerställde att valen av inredning följde gestaltningskonceptet inom den satta budgeten och givna leveranstider.

Trots en komplex flytt där såväl produktion som övriga delar av företaget skulle hållas igång under flytten fungerade både själva flytten och all installation på det nya kontoret smidigt tack vare ett nära samarbete mellan alla inblandade parter. När hela flytten var färdig fanns, enligt plan, både tid och budget kvar för det viktiga ”sista piffet” med grönska och inredningsdetaljer som ger en trivsam och inbjudande arbetsmiljö.

Slutresultat

Slutresultatet blev ett kontor att trivas på och vara stolt över som stöttar Arcams nya sätt att arbeta.
Det gemensamma arbetet för Arcams nya arbetsplats räckte ända till en tredjeplats i tävlingen Sveriges Snyggaste Kontor 2019.

Fotograf: Bert Leandersson

Relaterade inlägg

Laddar inlägg