Projekt: JM Region Väst

Ett förändrat arbetssätt och lokaler som var bättre anpassade till verksamheten var målet för JMs förändringsprojekt.

Spara

JM Region Väst

JM Region Väst, nedan kallad JM, är en del av JM AB och en av Nordens ledande projektutvecklare av bostäder och bostadsområden. Verksamheten är fokuserad på nyproduktion av bostäder, lägenheter och småhus, med tyngdpunkt på storstadsområden och universitetsorter i Sverige, Norge och Finland.

Bakgrund

JMs befintliga lokaler bestod av cellkontor som under de senaste åren hade byggts om minst en gång om året för att inrymma fler medarbetare. Lokalerna upplevdes som trånga och var ineffektivt utnyttjade med fasta kontorslösningar. Att kontinuerligt göra anpassningar var både omständligt och kostsamt. Behovet att omlokalisera var tydligt. För att säkerställa en förbättrad lokallösning och ett framgångsrikt förändringsprojekt anlitade JM Resultat och Gestalt Arkitektur för att genomföra projektet.

Förstudie arbetssätt

I projektets inledning genomfördes workshops i enlighet med Resultat digitala dialogmetod, NXTSTP Workshops®. I dessa workshops deltog JMs ledning, projektgrupp och medarbetare, och de leddes av Resultats förändringsledare och Gestalts arkitekt. Resultatet av dessa, tillsammans med en beläggningsmätning, visade att verksamhetens behov av olika typer av ytor pekade mot att en verksamhetsbaserad arbetsplats bäst uppfyllde de olika behoven som framkommit. Det blev väldigt tydligt under processen, där projektledare och arkitekt deltog, att betydligt fler behov kunde täckas genom att samutnyttja ytor än om alla fick en egen arbetsplats. Styrgruppen fattade beslut om ett förändrat arbetssätt som sedan låg till grund för det lokalprogram som togs fram.

Lokalprogram

Under ett antal möten/workshops, som leddes av Resultat och gestalt, arbetade representanterna för de olika affärsområdena aktivt med att hitta dimensioneringar, samband och logistik. Nya tankar kring arbetssätt och flöden testades. Under dessa workshops gjorde Gestalt kontinuerligt planillustrationer som diskuterades och förändrades så att det slutligen fanns ett styrdokument som var gemensamt framtaget och väl förankrat. När lokalprogrammet var på plats kunde det provas på olika lokalalternativ.

Ny lokal

Ett flertal lokalalternativ besöktes och utvärderades utifrån bl.a. läge, ekonomi och möjlighet att implementera lokalprogrammet. Efter genomförd förhandling med två olika lokalalternativ valde JM till slut att hyra en lokal på Odinsgatan i Göteborg. Förhandlingen genomfördes av Resultat tillsammans med JM.

Inredningskoncept

Gestalts roll var, förutom en granskande roll mot fastighetsägarens arkitekt, att leda delprojekt Inredning. Tillsammans med JMs interna projektledare togs ett inredningskoncept fram som baserade sig på varumärkets kärnvärden, tydligt uttryckta kvaliteter i den lokala organisationen och den faktiska miljön vi hade att förhålla oss till. Till ett bostadsbolag som skapar hem åt många familjer skapade vi konceptet ”Hemma hos...” Ett kontorskoncept med tydliga associationer och blinkningar till hemmiljön. Ombonat och varmt med materialval och färger som påminner mer om ett hem än en kontorsmiljö. Inredningen innehöll också, för JM, helt nya typer av arbetsplatser och ytor utformade för att stötta det nya arbetssättet.

Flytt

Resultat planerade och genomförde flytten till den nya adressen. I planeringen ingick flyttinformation till JMs personal, upphandling av flyttfirma, leveransbevakning av beställd inredning, besiktning av tekniska installationer samt avveckling av den gamla lokalen.

Slutresultat

JMs förändring var omfattande och innebar förändringar i såväl arbetssätt och arbetsmiljö som i beteende. Efter ett par månader, när det nya arbetssättet och nya beteenden hade satt sig, genomfördes utvärderingar. Återkopplingen kring de nya behov och tankar som uppstått efter att kontoret tagits i bruk användes för att göra små förändringar som finjusterade inredningen efter verksamhetens nya behov. Glädjande nog var det många av de medarbetare som tidigare varit uttalat kritiska till förändringen som hade funnit sin plats i det nya och blivit mycket nöjda med hur det blivit.

Fotograf: Bert Leandersson

Relaterade inlägg

Laddar inlägg