Arbetsplatsstrategi för det strategiska verktyget- kontoret

I en framgångsrik organisation når alla människor och idéer sin fulla potential. Där utgångspunkten är verksamhetens mål, behov och utmaningar kan arbetssätt och kontorets fysiska utformningen stödja varandra.

Spara

Kontoret- ett strategiskt verktyg

Det är viktigt att att optimera produktivitet, lönsamhet och trivsel. Därmed kan kontoret användas som strategiskt verktyg för verksamhetsstyrning och som plattform för både intern och extern kommunikation. Här är några aktiviteter du bör planera in.

Analys

Det är ledningens uppgift att definiera vision, riktning och mål. Därför är just ledningen utgångspunkten för att formulera strategier som rör arbetsplatsens utveckling. Ta fram en plan för hur arbetssätt och arbetsplatsens utformning kan utvecklas för att verksamheten ska optimeras. Under analysfasen bör du gå igenom preliminära analyser av era förutsättningar (till exempel av lokalstudier och beläggningsmätningar).

Enkät

Ett snabbt, effektivt och uppföljningsbart sätt att ta temperaturen på en arbetsplats är att regelbundet genomföra enkätundersökningar. Genom kvantitativa analyser får du en nulägesbild av medarbetares trivsel och möjlighet till produktivitet kopplat till arbetssätt och kontorets utformning. Enkäter är ett bra verktyg för förankrings och som underlag till eventuella förändringar.

Beläggningsmätning

Konferensrum som alltid är bokade? Tysta rum som alltid står tomma? Användningen av en kontorsarbetsplats är i genomsnitt 40%.

Beläggningsmätning svarar på hur lokalerna används idag. Var och när används arbetsplatser, mötesrum mm. Genom en beläggningsmätning får du fördjupad kunskap om hur kontoret används och bra underlag i exempelvis workshops.

Gästarbete

Verksamhet, vision och mål är en sak. Lokalutnyttjande är en helt annan. Genom att vara på plats i lokalerna, prata med medarbetare intervjua referensgrupper får vi möjlighet att en bild av hur kontoret används idag.

De kvalitativa analyserna kan (fristående eller som komplement till enkäter) ligga till grund för kartläggning av utvecklingsområden.

Fysisk närvaro i digital tillvaro

Mellan idé, vision och ett färdigt projekt kan stegen vara gigantiska. Dessutom finns det alltid en verklighet i form av tidsplan och budget att förhålla sig till. Med hjälp av den virtuella plattformen The Obeon kan du uppleva visualiserade interaktivt.

Genom att använda virtual reality som kommunikationsverktyg skapas samsyn i projektgruppen då slutresultatet kan upplevas på samma villkor, långt innan projektet är färdigställt. Det leder ofta till smidigare och effektivare projekt genom att tekniken öppnar också för en helt ny typ av delaktighet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg