Därför är chefen viktig på en hybrid arbetsplats

Du, som chef, har en viktig roll i förändringen mot en hybrid arbetsplats. Att leda medarbetare som ständigt befinner sig på olika platser är utmanande. Oavsett om du gillar det eller inte påverkar ditt beteende dina medarbetare. Inte minst när det gäller möteseffektivitet! Läs vidare för konkreta tips och tre frågor du behöver besvara för att lyckas.

Spara

Chefen som gör skillnad på en hybrid arbetsplats

Den som har effektiva möten ser sin chef som föredöme när det gäller möteseffektivitet.

Med jämna mellanrum genomför vi omfattande studier av svensk möteseffektivitet, en tydlig slutsats är att chefer är föredömen. När vi jämför svaren från de som mestadels har ineffektiva möten med de som upplever sina möten som effektiva utgör cheferna den största skillnaden.

Den som har en chef som ifrågasätter varför hen ska vara med på alla möten och som själv bjuder in till kortare möten med tydligt syfte och agenda sprider goda vanor. Just därför börjar vi ofta med cheferna när jag hjälper företag och organisationer till fler effektiva möten.

En ny mötespolicy är inte lösningen på en hybrid arbetsplats

Under pandemin införde många organisationer policys om att alla möten skulle vara digitala. Samtidigt fortsatte ledningsgruppen att träffas fysiskt. En del organisationer har mötesfria dagar. Då passar cheferna på att ha möten med varandra.

En organisation styrs efter beteende och vanor inte av vad som står i en policy. En ny policy för den hybrida arbetsplatsen som inte cheferna har omfamnat är dömd att misslyckas.

Värdegrund vs. möteskultur- hybrid arbetsplats

Värdegrunden i företaget är viktig menar många. Samtidigt är min erfarenhet att det bara är några få som har kopplat samman sin värdegrund med hur de genomför sina möten. Detta trots att det i stort sett bara är på möten som ni faktiskt ses på hybridarbetsplatsen.

Diskutera hur ni lever er värdegrund i era möten i stället för att sätta upp en regel för att era möten ska börja och sluta i tid. Just detta är nog den regel som alltid kommer fram under workshops när en grupp ska enas om ”spelregler” för sina möten. Ändå finns alltid respekt för varandra eller något liknande med i alla företags värdegrund.

Om ni ska jobba med er möteskultur, med mig eller någon annan, är mitt förslag att utgå från era värderingar och er företagskultur istället för att börja på något helt nytt.

Möten är som lägerelden på hybridarbetsplatsen

När allt fler arbetar på olika platser blir möten i större utsträckning den samlande kraften. Det är under möten du blir påmind om vilka grupper du ingår i och vilka du egentligen jobbar med. Att få känna tillhörighet och ingå i en grupp är oerhört stark mänsklig drivkraft. Den finns kvar även nu när ni inte spontant springer på varandra i korridoren.

Hur era möten genomförs på den hybrida arbetsplatsen är alltså viktigare än tidigare. Därför gäller det att säkerställa att era möten är bra.

Distribuerat arbetssätt kräver att chefen vågar

Effektiva möten är allas ansvar men för att lyckas måste du som chef våga ta plats och vara tydlig. Mitt förslag är att du jobbar med tre frågor

1. Hur sprider du goda vanor genom ditt eget beteende?
2. Vad tycker du är viktigt för att era möten ska vara effektiva?
3. Hur lever ni er värdegrund under era möten?

Relaterade inlägg

Laddar inlägg