Din roll påverkar hur du känner för kontoret

Ju mer komplex roll du har som medarbetare desto större positiv inverkan har arbetsplatsförändringar och desto lättare antar du en mobil arbetsstil. Du riskerar också att ha en sämre upplevelse när du arbetar hemifrån.

Spara

Vad medarbetaren gör i sin roll är en nyckelfaktor

Som en del i Leesmans kartläggning av medarbetarnas upplevelse av arbetsplatsen ombeds medarbetarna att ange vilka aktiviteter som de anser är viktiga i sin roll. Ju fler aktiviteter den enskilda medarbetaren väljer som viktiga, desto mer komplex arbetsroll har denna. Denna så kallade aktivitetskomplexitet är en parameter som visar sig vara en nyckelfaktor för att förstå medarbetarens upplevelse och beteenden utifrån flera sammanhang. Här beskrivs tre av dessa sammanhang och analyser:

1. Upplevelsen av en genomförd förändring

2019 gjorde Leesman en analys av medarbetarupplevelsen baserat jämförelsen mellan alla förundersökningar i databasen och alla uppföljningsundersökningar i samband med en arbetsplatsförändring. Målet med analysen var att kartlägga hur stor andel av alla arbetsplatsförändringar som faktiskt medför en bra medarbetarupplevelse, vad det är som främjar en sådan framgång samt vilka eventuella demografiska drag som särskiljer en medarbetare med mycket förbättrad upplevelse från en med mindre förbättrad eller till och med försämrad upplevelse av arbetsplatsen.

Analysen visade tydligt att medarbetare med en hög aktivitetskomplexitet generellt sett får ut mer av en arbetsplatsförändring än de med mindre komplexitet. Dvs att upplevelsen av förändringen är mer positiv för en medarbetare i en komplex roll i jämförelse med en medarbetare som endast har några få aktiviteter att fokusera på.

Medarbetarna med en högre aktivitetskomplexitet hade generellt sätt en sämre upplevelse före förändringen och genom förändringen höjdes upplevelsen mer än för de grupperna med mindre komplexa roller. En högst sannolik faktor till detta är att många arbetsplatsförändringar idag innebär en ökad flexibilitet och ökad variation av arbetsytor – vilket inte helt oväntat tycks tilltala en medarbetare i en mer komplex roll som därmed kan använda olika arbetsytor på kontoret baserat på de olika aktiviteter denna genomför.

Läs den fulla analysen i Workplace experience revolution Part 2

2. Upplevelsen av den aktivitetsbaserade arbetsplatsen

Med syfte att undersöka om aktivitetsbaserade kontorslösningar faktiskt är framgångsrika och vilka medarbetare som kan dra största nytta av det aktivitetsbaserade kontoret genomförde Leesman en analys baserat på ett antal aktivitetsbaserade kontor i databasen. Det centrala i det aktivitetsbaserade kontoret är ju, inte helt ologiskt, att tillgodose en miljö som stöder alla typer av arbetsaktiviteter.

Kärnan av analysen visade att de medarbetare som utnyttjar variationen av de olika ytorna på den aktivitetsbaserade arbetsplatsen också kommer få ut mest av den. I motsats kommer de som vidhåller en traditionell, mindre rörlig arbetsstil, inte få ut lika mycket. En avgörande faktor för sannolikheten att anta mer rörlig arbetsstil var just graden av aktivitetskomplexitet.

Ju mer aktiviteter medarbetaren utför i sin roll desto lättare antar de en mobil arbetsstill där de nyttjar flera arbetsytor inom kontoret - och desto bättre upplevelse och nytta får de av det aktivitetsbaserade kontoret. Detta i sig är ingen banbrytande slutsats, men genom analysen blir det snarare ett faktum än en hypotes. Analysen satte också fingret på att det är vid 10+ aktiviteter som den stora fördelen upplevs.

Att förstå medarbetarnas aktivitetskomplexitet kan således vara en nyckel i en arbetsplatsförändring till aktivitetsbaserat kontor.

Läs den fulla analysen i The rise and rise of activity based working

3. Upplevelsen av att jobba hemifrån

Det senaste årets pandemi har satt konceptet ”arbetsplats” i en ny kontext. För att möta de nya utmaningarna började Leesman samla in data kring just hemarbetsplatsen och upplevelsen av denna. För såväl kontoren som hemarbetsplatsen visar datan att den mest viktiga aktiviteten medarbetare utför är ”Individuellt fokuserat arbete, skrivbordsbaserat”. Detta är också en aktivitet som stödjs bättre hemifrån.

I en närmare jämförelse mellan kontor och hemarbetsplatsen och vad som driver skillnaderna i medarbetarnöjdheten mellan de två alternativen framgår, återigen, aktivitetskomplexiteten som en avgörande faktor.

De medarbetarna med högre aktivitetskomplexitet har också en sämre upplevelse av att arbeta hemifrån. Skillnaden mellan upplevelsen av kontoret och upplevelsen av hemarbetsplatsen minskar också med en mer komplex roll. Med andra ord, ju mer komplex roll desto högre krav på arbetsplatsens utformande i såväl hemmet som på kontoret.

Läs den fulla analysen i Your workplace of the future

Sammanfattningsvis

Det finns många faktorer att analysera när det kommer till upplevelsen av arbetsplatsen. En avgörande sådan faktor är komplexiteten av medarbetarens roll. Ju fler aktiviteter som medarbetaren anser vara viktiga i sin roll desto lättare har denna att anta en mobil arbetsstil och desto positivare upplevelse av arbetsplatsförändringar. Att förstå medarbetarnas aktivitetskomplexitet kan således underlätta för att förstå hur en förändring kan komma hanteras och uppfattas.

Är du nyfiken på hur fördelningen ser ut mellan alla respondenter så sammanfattas den i nedan bild.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg