En välmående arbetsplats med hjälp av teknik?

40 % av den globala arbetsstyrkan överväger att säga upp sig i år om inte flexibilitet erbjuds på arbetsplatsen. Detta enligt Microsofts senaste indexrapport över arbetstrender . Hur kan verksamheter använda tekniska lösningar för att se till att en välmående arbetsplats säkerställs?

Spara

Hybrid arbetsmiljö för välmående medarbetare

Enligt Microsofts senaste indexrapport över arbetstrender överväger 40 % av den globala arbetsstyrkan att säga upp sig i år om inte flexibilitet erbjuds på arbetsplatsen. I samma rapport konstateras att en hybrid arbetsmiljö kommer att vara det som räddar situationen. Att en sådan modell blir avgörande för att främja välmående på arbetsplatsen.

Föredrar hybridmodellen enligt rapport

Enligt en rapport från Accenture, ”The Future of Work: Productive anywhere”, föredrar 83 % av medarbetare en hybridmodell där de kan arbeta på distans minst 25 % av tiden. Det är alltså tydligt att hybridarbete är här för att stanna om välmåendet på arbetsplatsen ska upprätthållas.

För de företag som har en mer traditionell attityd gentemot medarbetare och kontorsarbete kan det te sig som ett minfält att navigera i en helt ny värld av teknik, och svårt att veta vilken strategi som är bäst för den egna organisationen. Med detta i åtanke, hur kan verksamheter använda tekniska lösningar för att se till att en välmående arbetsplats säkerställs? I detta kunskapsinlägg nämner vi viktiga faktorer som företag bör ta hänsyn till när de utvärderar teknik som ett verktyg för att uppnå en välmående arbetsplats.

Medarbetares välmående måste vara en prioritet

Trots att dammet börjar lägga sig efter pandemin behöver vi fortfarande ta itu med de ständigt aktuella utmaningarna. De stigande arbetsplatskostnader, begränsade budgetar, hur hybridarbete ska implementeras, och mer än någonsin, vikten av att se till att våra medarbetares välmående är en prioritet. Det är nu dags att formulera långsiktiga strategier för denna ”nya” värld. Detta innebär även tuffa prioriteringsbeslut om hur den tid och de resurser som finns till förfogande ska investeras.

En plats där talang växer och där samarbete och kreativitet uppmuntras

I den här nya eran av hybridarbete börjar allt fler organisationer anta nya arbetsmodeller. Detta gör det möjligt för företag att omvandla kontoret till en plats som är mer än bara ett utrymme där medarbetarna arbetar. En bättre och mer engagerande upplevelse för medarbetarna där arbetsplatsen utvecklas till en strategisk tillgång. En plats där talang växer och där samarbete och kreativitet uppmuntras.

Henriette Weiß, global chef för arbetsplatslösningar på Philips Real Estate, deltog nyligen i en av Planons paneldiskussioner om hybridarbete ”Facility Management, teknik och framtidens arbetsplats”. Under samtalet sa hon att det är viktigare än någonsin att betona vikten av att prioritera kommunikation i dessa tider.

Hon menar på att vi behöver försöka på helheten framöver. Att vi behöver engagera hela medarbetaren och alla team – HR, IT och fastighets- och arbetsplatsförvaltning.”
Hon noterade också att kollegorna givit feedback där de säger att de skulle sakna relationerna och de informella mötena på kontoret om de arbetade helt på distans. ”Så det handlar om att få till den balansen”, tillägger Henriette.

Använd data för att omvandla kontoret till en samlingsplats för skapande och samarbete

Dessa nya ambitioner om att skapa kontor som är samlingsplatser driver vissa företag att genomdriva stora arbetsplatsförändringar. Ta till exempel Paypal som nyligen använde sina data angående kontorsbeläggning till att förvandla sitt huvudkontor till en samarbetssamlingsplats med zoner för aktivt samarbete, gemenskap, socialt umgänge och lärande. Nyckeln är dock att ha rätt data. Genom att samla in data från interna undersökningar kan du bättre förstå hur medarbetarna betygsätter sina engagemang- och produktivitetnivåer. Med data som underlag blir det lättare att övertyga ledningsteamen om att ytterligare investeringar krävs för att ge medarbetarna den arbetsplatsteknik, det utrymme och den upplevelse de behöver.

Molnbaserade lösningar i centrum

Covid-19 har inneburit en enorm förändring. Det har rubbat sättet som vi brukade arbeta på och har gett oss nya arbetsformer. Men tänk om covid-19 hade drabbat oss för 15 år sedan: Skulle vi ha kunnat genomföra samma förändring för kontorsarbete utan molnbaserade IT-lösningar?

Många företag och organisationer klarade av att anpassa sig under pandemin, och när kontoren börjar öppna upp igen runt om i världen tvingas de nu utvärdera hur den hybrida arbetsstrategin ska fungera på lång sikt. En hybrid arbetsmodell ger anställda en möjlighet att arbeta från olika platser: hemifrån, ute eller på kontoret. Att använda sig utav en molnbaserad arbetsplatslösning gör detta möjligt och säkerställer att medarbetare kan få åtkomst till viktiga data vare sig de jobbar hemifrån eller på kontoret.

Planera för toppar och dalar i arbetsplatsnärvaro med hjälp av teknik

En sak är säker, framgångsrika hybridarbetsstrategier är otroligt komplexa, och det finns ingen färdig mall som ett företag kan följa eller implementera direkt. Enligt John Raspin, partner på Frost & Sullivan och chef för deras energi- och miljöverksamhet, måste företag ställa frågor kring medarbetarengagemang, samarbete, utrymmesanvändning och många andra arbetsområden. Det är också nödvändigt att det förväntas att medarbetarantalet dagligen varierar, vilket kan påverka alla ovan nämnda områden. John deltog också i Planons panelsamtal om hybridarbete. Du kan se inspelningen av webbinariet här.

En rapport från McKinsey uppskattar att 20 till 25 % av arbetsstyrkan kan arbeta hemifrån tre till fem dagar i veckan utan någon produktivitetsförlust. Med minst en medarbetare som jobbar på distans varje dag i veckan måste företag av alla storlekar noggrant planera vilka som behöver vara på kontoret för specifika åtaganden och när. Behövs det städas lika ofta? Hur påverkar det underhållet av företagets tillgångar? Dessa är viktiga aspekter som bör tas i åtanke, och rätt teknik kan vara en avgörande faktor för att lyckas.

En kundcentrisk metod: Miljökvalitet och välmående

De mest framgångsrika företagen ser världen genom kundernas ögon. Om vi tillämpar detta kundcentriska tillvägagångssätt på arbetsplatsen bör vi försöka se arbetsplatsen genom arbetsplatsanvändarnas perspektiv. Våra medarbetare är verksamhetens dyrbaraste tillgång.

Studier har visat att miljöfaktorer som luftkvalitet och ljus är de viktigaste faktorerna för hur medarbetarna presterar, hur de mår och hur glada de är. Forskning från World Green Building Council visade att medarbetarnas produktivitet ökade med 11 % vid mer frisk luft och mindre föroreningar vid kontorsutrymmen. Om vi då kan mäta arbetsytornas miljökvalitet i våra byggnader och arbetsplatser kan vi förstå vilka åtgärder vi behöver vidta för att göra förbättringar och öka välbefinnandet, samt produktiviteten, hos våra medarbetare.


Har din organisation redan rätt smart lösningar för arbetsplatser? Med den kraftiga ökningen av PropTech och fokuset på strategier för att återgå till kontors- och hybridarbete finns det gott om alternativ för smarta arbetsplatslösningar. Men hur kan du hitta rätt i det komplicerade utbudet? Titta på det här webbinariet som informerar om hur din verksamhet stegvis kan utvecklas på bästa sätt, så att investeringarna i IT för arbetsplathantering säkerställer ett hållbart och långsiktigt värde för fastighetsverksamheten.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg