Vad är drivkrafterna till en god arbetsplatsupplevelse?

Hur skapar arbetsgivare de bästa förutsättningarna för en lyckad upplevelse av arbetsplatsen? Här är sammanfattningen av en studie kring hur närmare en halv miljon medarbetares upplever sin arbetsplats och vad som statistiskt sett har störst inverkan på deras känsla av produktivitet, samhörighet och stolthet.

Spara

Vägen till medarbetarnas upplevelse

I takt med växande dataset, med fler respondenter från fler delar av världen, väcktes ett behov och en nyfikenhet att förstå ’medarbetarupplevelsen’ på en djupare nivå. En ingående statistisk kartläggning av insamlade data mynnade ut i vad som sammanfattas i nedan bild: en karta över de aktiviteter och funktioner som har störst inverkan på medarbetarens övergripande upplevelse av arbetsplatsen.

Kortfattat beskrivet, visar kartan tre statistisk länkade känslokluster (ljusblå, blå och grå linjerna) som representerar de övergripande upplevelsefrågorna besvarade av samtliga respondenter. Klustren benämns ”Att göra”(Doing), ”Att se” (Seeing) och ”Att känna” (Feeling).

Med utgångspunkt från mitten går tre vägar med känsloklustren där Aktiviteter, Fysiska funktioner respektive Servicefunktioner kartläggs åt varsin riktning. De enskilda aktiviteter och funktioner som inverkar på Seeing/ Doing/ Feeling står namngivna och markerade med punkter.

Kartan visar alltså vilka aktiviteter/funktioner som statistiskt har inverkan på respektive kluster. Den uppmärksamma kommer att upptäcka att vissa av aktiviteter/funktioner inverkar endast på ett kluster och vissa inverkar på alla tre – de som påverkar alla tre kallas ”superdrivers”. Samtliga superdrivers är markerade med ett kugghjul.

Superdrivers – varje arbetsgivares prioritet!

Följande aktiviteter, fysiska funktioner och servicefunktioner utgör de så kallade ”superdrivers” som enligt den statistiska analysen har en avgörande inverkan på samtliga känslokluster och således en avgörande betydelse för arbetsplatsupplevelsen:

Aktiviteter:

 • Individuellt fokuserat arbete, skrivbordsbaserat
 • Lära av andra
 • Avkoppling / ta en paus
 • Tänkande/kreativt tänkande
 • Planerade möten

Fysiska funktioner:

 • Ljudnivå
 • Den allmänna inredningen
 • Skrivbord
 • Mötesrum (små)
 • Informella arbetsutrymmen/lounge-utrymmen

Servicefunktioner:

 • Allmän ordning och reda
 • Toaletter/WC
 • Funktion för kaffe, te och andra förfriskningar

En arbetsplats som stödjer ovan aktiviteter och tillgodoser ovan funktioner på ett framgångsrikt sätt kommer alltså högst sannolikt ha en mycket god medarbetarupplevelse!

Bakomliggande statistiska analys

För att komma fram till ovan slutsatser tog Leesman hjälp av en oberoende statistiker som genomförde en klusteranalys av Leesmans data samlad till den dagen (2018.06.30) med målet att undersöka följande:
• Går det att utröna några mönster för vad som bidrar till medarbetarens övergripande upplevelse av arbetsplatsen?
• Hur relaterar olika arbetsaktiviteter, fysiska funktioner och servicefunktioner till dessa eventuella mönster?
• Hur stor inverkan har relaterade aktiviteter och funktioner på den övergripande upplevelsen av arbetsplatsen?

Genom analysen kartlades en serie av tydliga mönster och korrelationer mellan övergripande uppfattning av arbetsplatsen och vissa aktiviteter och arbetsplatsfunktioner.

Känsloklustren summerar den övergripande uppfattningen av arbetsplatsen

Den första delen av analysen tog utgångspunkt i de övergripande påståenden kring medarbetarens uppfattning om hur arbetsplatsen möjliggör produktivt arbete, stödjer utbyte av idéer och kunskap, skapar en trivsam miljö att arbeta i, bidrar till en känsla av samhörighet, är en plats där de stolt kan ta emot besökare, har en positiv inverkan på företagsimage, arbetsplatsen kultur och miljömässig hållbarhet.

Analysen påvisade tydliga korrelationer mellan positiv uppfattning av två eller flera av dessa övergripande påståenden. Ett exempel: medarbetare som håller med om att ”arbetsplatsen möjliggör för mig att arbeta produktivt” håller mest sannolikt även med om att ”arbetsplatsen möjliggör för oss att arbeta produktivt” samt att ”arbetsplatsen stöder mig i utbytet av idéer och kunskap med mina kollegor”.

För att förenklat förklara och illustrera analysen, tilldelades dessa korrelerande känslokluster följande benämningar:

1. Att göra (”Doing”) – gruppen innefattar frågorna avseende att få saker gjort, såsom att dela kunskap, känslan av individuell produktivitet såväl som gemensam produktivitet samt arbetsplatsens bidrag till en känsla av samhörighet och en trivsam arbetsmiljö.

2. Att se (”Seeing”) – gruppen innefattar frågorna kring arbetsplatsens positiva inverkan på företagsimage och miljömässig hållbarhet

3. Att känna (”Feeling”) – gruppen innefattar frågorna kring stolthet över arbetsplatsen och arbetsplatsens positiva inverkan på företagskulturen

Aktiviteter och funktioner kopplat till känsloklustren

Nästa steg i analysen var att undersöka hur vissa aktiviteter och funktioner inverkade på känsloklustren. Det vill säga eventuella utforska korrelationer mellan en funktion/aktivitet och positiv inställning till frågorna inom respektive kluster.

Resultatet blev därmed ovan kartläggning och lista av aktiviteter och funktioner, kallade superdrivers vilka bör stå i fokus och högst på varje arbetsgivarens prioriteringslista när det kommer till insatser och utformning av arbetsplatsen. Genom att tillgodose och säkra dessa kan arbetsgivare maximera sina insatsers effekt och möjligheten att påverka medarbetarupplevelsen positivt.


Fulla analysen beskrivs i rapporten The Workplace Experience Revolution.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg