Världens bästa arbetsplatser

Världen största databas kring arbetsplatsupplevelse har analyserat vad som skiljer en mindre bra arbetsplats från en enastående arbetsplats. Genom att jämföra datan för de högst presterande arbetsplatserna, såväl sinsemellan som med de övriga arbetsplatserna i databasen, kan vi förstå vad som driver en enastående medarbetarupplevelse.

Spara

Både goda och mindre bra exempel

Under 2019 mätte Leesman 1,277 arbetsplatser globalt. 235,644 medarbetare tog möjligheten att ge feedback kring sin arbetsplats; vad som är viktigt för dem och hur väl arbetsplatsen stödjer det arbeta de utför. Mätningen visar att upplevelsen av kontoret kan skilja sig vitt mellan olika verksamheter. Medarbetarnas behov och hur dessa tillgodoses varierar också avsevärt.

En grupp av organisationer sticker dock ut. De lyckas tillgodose sina medarbetare med en arbetsmiljö som stödjer medarbetarna och bidrar till en enastående upplevelse. I Leesmans terminologi kallar vi dem Leesman+ arbetsplatser eftersom de alla har ett Leesman-index <=70*. Under 2019 kvalificerade 32 arbetsplatser till Leesman+.


*samt uppfyller övriga krav avseende svarsfrekvens, antal mottagare och respondenter

Vad skiljer sig Leesman+ arbetsplatserna från de övriga arbetsplatserna?

Den sammantagna skillnaden kan åskådliggöras genom en jämförelse av uppnått Lmi. Genomsnittliga Lmi för samtliga kontor i databasen var 63.1 (global data från 2019.12.31) där Leesman+ arbetsplatserna 2019 hade genomsnittligt Lmi på 74.6.

På en mer granulär nivå utgör de största skillnaderna nöjdheten kring följande aspekter:

  1. Variation av olika typ av arbetsutrymmen
  2. Informella arbetsutrymmen/lounge-utrymmen
  3. Atrium och gemensamma utrymmen
  4. Den allmänna inredningen
  5. Det är en plats där jag stolt kan ta emot besökare

Vad karaktäriserar Leesman+ arbetsplatserna?

2019 års Leesman+ kontor skiljer sig från varandra. Arbetsgivarna är inom olika industrier och geografiska områden. De använder sig av olika arbetsplatskoncept och ockuperar olika typer av byggnader med olika stor nettoarea. Medarbetarnas behov ser också olika ut.

Det som sammanför dem är dock att de lyckas tillgodose såväl den individuella produktiviteten som de kollaborativa aktiviteterna. Deras medarbetare är stoltare över sin arbetsplats och arbetsplatsen bidrar i en högre grad till en upplevd gemenskapen.

Granskar vi dem närmare och jämför vi dem med varandra ser vi både gemensamma nämnare och grupperade olikheter.

Kontorets nettoarea

Sett till storleken påvisar inte resultaten att en viss nettoarea skapar en bättre upplevelse. Av de 32 arbetsplatserna var den minsta 762 kvm och den största 97,357 kvm. Genomsnittet var 18,621 kvm per kontor. Uppnådda Lmi fördelas jämt, utan några mönster relativt storleken.

De skillnader som emellertid går att utröna kopplat till storleken är att medarbetarna i större kontor är mer nöjda med ”Anordningar för friskvårdsaktiviteter, på plats eller i närheten (t.ex. gym, tränings-/hälsoanläggning)”. Och medarbetarna i mindre kontor är mer nöjda med ”Tillträde till byggnaden (t.ex. hissar, trappor, ramper)”. Slutsatser inte helt ologiska kopplat till möjligt utbud och access i större respektive mindre arbetsplatser.

En annan skillnad är att större arbetsplatser tycks har större utmaning att ”Bidra till en känsla av samhörighet på arbetet”. 74% av medarbetarna i de större kontoren håller med om att arbetsplatsen bidrar till detta, vilket är 10 procentenheter lägre än för de mindre arbetsplatsernas 84%.

Utrymme per medarbetare

Vidare visar analys av resultaten i relation till utrymmet per anställd (d.v.s. densiteten) att det inte tycks finnas någon relation mellan densitet den sammanfattade upplevelsen av arbetsplatsen eller den personliga produktiviteten.

Med det sagt kan finns det dock andra faktorer som kan väga in i den sammanfattade upplevelsen av kontoret och där datan skiljer sig åt beroende på densitet. Kontor med mer utrymme per medarbetare presterade också bättre vad gäller upplevd ”Temperaturkontroll” (14.3 procentenheter högre nöjdhet), ”Luftkvalitet” (8.7 procentenheter högre nöjdhet), ”Tillgänglighet till medarbetare” (7.6 procentenheter högre nöjdhet) och ”Ljudnivå” (5.9 procentenheter högre nöjdhet).

Flexibelt kontor eller tilldelade platser

Utan de 32 Leesman+ arbetsplatserna 2019 hade:

- 11 fullt flexibla kontor (dvs inga tilldelade arbetsstationer eller kontorsrum)
- 11 övervägande flexibla kontor
- 6 övervägande tilldelade arbetsstationer
- 4 enbart tilldelade arbetsstationer

Vad som stod ut i resultaten var att de kontor som har någon grad av flexibilitet (fullt flexibelt eller övervägande flexibelt) hade bättre medarbetarupplevelse i jämförelse med de kontor som hade övervägande/fullt tilldelade platser. Genomsnittligt Lmi var 77.3 i jämförelse med Lmi 75.3.

En närmare granskning av hur arbetsplatsen stödjer de aktiviteter som medarbetarna utför samt de fysiska funktioner som medarbetarna anser viktiga visar också en skillnad mellan flexibla och tilldelade kontor. De flexibla kontoren uppnådde i genomsnitt ett något högre stöd för majoriteten av aktiviteterna. ”Läsning” var i synnerhet en sådan aktiviteterna med störst stöd för i de flexibla kontoren. Sett till fysiska funktioner blev det tydligt att medarbetarna i de flexibla kontoren är mer nöjda med ”Ljudnivåer”, ”Naturligt ljus”, ”Luftkvalitet” och ”Temperaturkontroll”.

Den allra viktigaste påvisade faktorn var dock att de flexibla kontoren är utformade för att tillgodose en variation. Nöjdheten med ”Variationer av olika typer av arbetsutrymmen” skiljde sig avsevärt mellan de två med en nöjdhet på 80.5% i de flexibla kontoren och endast 67.4% i de tilldelade.

Summering

När vi tittar närmare på datan för Leesman+ kontoren blir det uppenbart att dessa är olika. Ovan granskning visar att flexibla kontor uppnådde något högre resultat, men i övrigt tycks det inte finnas något magiskt recept eller mall för vad som karaktäriserar dessa enastående kontor där de anställda känner en högre grad av samhörighet och upplever ett bättre stöd för produktivitet.

De goda resultaten förefaller snarare härröra från en djupare insikt och förståelse för medarbetarnas behov och den gemensamma filosofin att medarbetarupplevelsen är viktig. Nyckeln till framgång ligger således i viljan att förstå sina medarbetares behov och utforma arbetsplatsen därefter.

För mer information om studien och vilka företag som klassificerade sig för Leesman+ 2019.


Relaterade inlägg

Laddar inlägg