Koncentrationskrävande arbete i aktivitetsbaserade kontor

Det är ingen hemlighet att vi är många som känner oss mindre produktiva när vi sitter i öppna ytor. Flera studier har visat att upplevelsen av produktivitet minskar i takt med att öppenhet och ljudnivå ökar. Därför är det viktigt att skapa möjligheter till ytor för koncentrationskrävande arbete.

Spara

Undersökningar av upplevd minskad produktivitet i öppna kontorslandskap

I en enkätundersökning gjord 2018 bland personer som jobbade i öppet kontorslandskap uppgav 59% att de hade svårt att koncentrera sig efter en dag i öppet kontorslandskap. 53% upplevde att de blir ineffektiva, 38% blev socialt trötta, 34% kände sig utmattade och 28% stressade efter en dag i öppet kontorslandskap. Endast 5 av de 68 svarande (ca 7%) kände sig effektiva efter en dag i den öppna arbetsmiljön.

Andra studier visar att öppna planlösningar ökar mailskörden och minskar våra interaktioner ansikte mot ansikte.

Objektiv produktivitet i aktivitetsbaserade kontor

Många av de studier som gjorts i ämnet mäter upplevd produktivitet och fokusförmåga. I Helena Jahncke & David M. Hallmans nyligen publicerade studie (2020) såg man att produktiviteten ökade i cellkontor, både jämfört med öppna avdelningar och tysta sektioner.

I studien mättes arbetsminne och produktivitet i olika typer av kontorsmiljöer vid koncentrationskrävande uppgifter (via serial recall). 5 kontor medverkade i studien. En av arbetsplatserna satt i egna rum och de övriga fyra satt från början i öppna kontorslandskap och flyttade under studiens gång till aktivitetsbaserade kontor, ABW, varpå förändringen i produktivitet mättes.

Den första mätningen gjordes dels i enskilda kontorsrum och i det öppna kontorslandskapet. Den andra och tredje mätningen gjordes på de 4 kontor som flyttat till aktivitetsbaserad miljö. Mätningarna gjordes i olika delar av kontorslokalerna, t.ex. aktiv del, tyst del och konferensrum.

This study showed that before relocation employees performed best in cell offices and worst in shared open-plan areas. After relocation, the decline in performance followed the increasing noise levels at different work areas in the ABW.

Mätbar produktivitet i aktivitetsbaserat kontor

I mätningarna såg man en ökning i produktivitet ju tystare utrymme man mätte i. Från ett utrymme med öppen planlösning utan restriktioner till öppen planlösning i tyst avdelning ökade produktiviteten med 17%. Från öppen planlösning utan restriktioner till eget kontorsutrymme ökade produktiviteten med hela 22%. Resultaten i produktivitet varierade även mellan olika mötesrum. Det behövs fler mätningar på vad som skiljer utrymmena mer åt förutom ljudnivå och hur det i sin tur skulle påverka produktiviteten. Dock kan vi konstatera hur viktigt det är att medarbetare har möjlighet att skärma av sig från intryck vid koncentrationskrävande arbete. Tilläggas bör också att även om korrelationen ljud-produktivitet var tydlig så kan man misstänka att även visuell avskildhet spelar in.

80% av intryck från synen!

Ca 80% av alla intryck som hjärnan bearbetar under en dag kommer via synen!

Genom visuell brusreducering borde man således kunna öka produktiviteten i öppna kontorslandskap och tysta avdelningar. Idag görs det med hjälp av skärmar. Ofta är dessa tunga och svåra att variera efter behov. En av anledningarna till att företag väljer öppna kontorslandskap är den öppna känslan, vilket man till viss del motverkar genom avskärmande skärmar.

Hypervaksamhet eller ”Hypervigilance”

Hjärnan är fantastisk och registrerar i princip allt som händer runtomkring oss! Under normala omständigheter är vår hjärna duktig på att filtrera bort intryck i periferin som vi inte behöver. Och filtrera in det som vi för tillfället söker eller är intresserade av.

I prototypundersökningar av nFocus produkt (avskärmande glasögon) för visuell brusreducering upptäckte många att de hade ett behov som de inte visste om. Genom att använda glasögonen fick de hjälp att filtrera bort intryck åt hjärnan och fick lättare att fokusera på sin arbetsuppgift.

Är vi stressade av någon anledning, t.ex. av en deadline, om vi hör ett irriterande ljud som vi inte gillar eller liknande, blir våra sinnen blir extra alerta. Vi hör fler ljud, känner fler dofter eller känner irriterande lappar som skaver i kläder. Vi får en ökad känslighet i det perifera seendet.

Skärpningen av våra sinnen var livsviktiga på livet på savannen för 40.000 år sedan. Vår ”hypervaksamhet” är mindre viktiga i en kontors- eller skolmiljö då vi inte behöver upptäcka några lejon i ögonvrån.

Förväntade effekter av visuell brusreducering

nFocus har under hösten undersökt hur visuell brusreducering påverkar upplevd produktivitet i arbetsmiljö (2020). På grund av corona-restriktioner har delar av testpopulationen arbetat i hemifrån. Större andelen anger ändå att de upplevt en ökning i fokusförmåga när de använt sig av glasögonen. Detta talar för att visuell brusreducering skulle kunna öka produktivitet och fokusförmågan samt minska stressen även i enskilda cellkontor.

För att öka produktivitet och minska stressen som minskad produktivitet medför behöver vi se till att medarbetare får möjlighet att skärma av intryck vid koncentrationskrävande arbetsuppgifter. Vi behöver forska mer på detta för att veta säkert vilka intryck som spelar in och hur olika hjälpmedel används på bästa sätt.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg