Kunskapssammanställning - antal medarbetare per chef

Intresset för chefers förutsättningar vad gäller antalet medarbetare per chef har ökat i både forskning och praktik. Linda Corin och Maral Babapour Chafi, ISM, har sammanställt den senaste kunskapen i en svensk rapport som publicerats. I kunskapsinlägget kan du ta del av denna.

Spara

Rapporten består av två delar

I den första delen kan du ta del av en sammanfattning av kunskapsläget. I den andra delen summeras olika svenska rapporter och utredningar från de senaste 5 åren. Senare kommer det även en tredje del med stöd för hur man kan omsätta denna kunskap i praktiken.

Betydelsen av antalet medarbetare per chef

I del 1 presenteras det sammanvävda resultatet utifrån forskning 1998-2021. Där finns även en schematisk sammanställning av konsekvenser av breda kontrollspann, som bland annat visar följande:

  • För chefen innebär det minskad arbetstillfredsställelse och ökad stress
  • Effekten av ett gott ledarskap försämras
  • För medarbetarna innebär det minskad arbetstillfredsställelse och engagemang
  • För verksamheten får det konsekvenser i form av minskad patientnöjdhet och ökad personalomsättning

Vad innebär detta i Sverige?

Frågan om antalet medarbetare per chef har uppmärksammats inom politiken, fackförbund inom offentlig sektor och inom kommuner och regioner. Del II i rapporten går igenom svenska föreskrifter, rapporter och utredningar de senaste fem åren.

  • Ett aktuellt exempel är hur Coronapandemin har visat på betydelsen av ett nära ledarskap. Arbetsgivare inom vård och omsorg av äldre bör sätta ett tak på exempelvis 20-30 medarbetare per chef (SOU2021:52)

Del III kommer att ha fokus på HUR

I denna tredje del av rapporten kommer fokus att vara på HUR man skall gå till väga för att välja rimligt antal medarbetare per chef, utifrån kontexten i just din organisation. Den kommer att publiceras senare under 2022, men redan nu finns olika verktyg att ta fasta på.

Ladda ned rapporten

Ladda ned rapporten och ta del av fler länkar om antalet medarbetare per chef här.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg