Förändringsledning som förankrar!

En förändring påverkar alltid människorna i din organisation. Det kan därför vara avgörande att tydligt förankra förändringen hos medarbetarna. Detta för att nå förståelse för varför förändringen genomförs så att önskat resultat kan uppnås.

Spara

Börja i toppen av organisationen

En förändring i en organisation måste vara initierad ”uppifrån”, och det är oerhört viktigt att ledningen har en samsyn i de vägval man ställs inför i den förändring som ska genomföras. Det måste också finnas en samsyn hos ledningen kring vad man vill få ut av förändringen. Ledningen behöver stå enad.

Involvera medarbetarna

Om medarbetarna inte förstår syftet med förändringen i arbetssätt tappar ledningen i trovärdighet och otrygghet uppstår. Ledningen måste tro på vad de gör och involvera medarbetarna för ett lyckat förändringsarbete. Forskningen är väldigt tydlig, om medarbetarna involveras går processen mycket smidigare.

Processen - Varför?, Vad? och Hur?

Att genomföra en förändring tar tid och innefattar många delar att ta hänsyn till. Att ta hjälp av extern professionell förändringsledning är ett måste. En konsult hjälper dig att strukturera:
Visionen:
- Varför genomför vi förändringen?
En tydlig vision ger såväl medarbetarna chansen att förstå bakgrunden till beslutet som projektgruppen en guide i det fortsatta arbetet.

- Vad sak vi åstadkomma i projektet?
Det är viktigt att tidigt i projektet sätta vilken ambitionsnivå projektet ska ha. Ska vi "bara" flytta"/"bygga om" eller ska vi passa på att förändra oss på något sätt? Utvecklad vårt arbetssätt och leverera bättre?Lednings-, styr- och projektgrupper tar stöd med utgångspunkt från Vision och Ambition.


Förankring av förändringen

Hur förankrar vi Vision och Ambition?
En digital dialogmetod skapar delaktighet och ansvarstagande hos medarbetarna. Vad behöver jag göra för att bidra till att ambitionen/målet uppnås? Tids effektiva Workshops bör genomföras för att utröna ledningens respektive medarbetarnas förståelse kring ambitionsnivån. Ledningen sätter ramverket, parametrar som ekonomi, val av arbetssätt, geografisk placering, tidsramar mm. Medarbetarna har att förhålla sig till ramverket men ges tillfälle att komma till tals för att hantera eventuell oro och, inte minst, förväntningarna på förändringsprojektet. De ges en chans att påverka arbetsmiljöfrågor, design, möblering, typ av ytor mm.


Förändring genom dialog

Ett råd är att genomföra förankringen genom dialog. Medarbetarna ges därmed en möjlighet att hantera oro och förväntningar på projektet. En dialog, förslagsvis en digital effektiv metod, minskar spekulationer och tar ,inom ovan nämnda ramar, hänsyn till medarbetares önskemål. I en förändring har också medarbetare ett ansvar att berätta om den struktur och kultur som råder i organisationen. Hur gör vi tillsammans för att leverera mest/bäst? Grupper där medarbetare får tycka till anonymt minskar oro då alla får komma till tals.

Det är oerhört viktigt att samtliga medarbetare får en chans att förstå och delta i en förändring. Effekterna av en hos personalen väl förankrad process blir nöjda, trygga, välmående medarbetare och förhoppningsvis ett utfall med förväntat resultat – eller mer.

Kultur äter struktur till frukost!

Det är vanligt med en övertro till att en väl strukturerad organisation är en väl fungerande organisation. Struktur behövs också men kulturen i organisationen är vida överlägsen sin mer "stela" kollega. Det är till syvende och sist våra egna beteenden som avgör hur bra det blir.
I många starkt växande bolag kan strukturen liknas vid kaos, trots det växer bolagen med många 100-tals procentenheter sett över tid. Hur kan det vara möjligt utan struktur? I denna typ av bolag är kulturen och de gemensamma värderingarna så starkt förankrade att var och en tar sitt ansvar utan tydlig struktur. På samma sätt är det viktigt i förändringsprojekt att förstå sin egen roll - den är helt avgörande för hur bra det blir. Om vi är hundra anställda och var och en åtar sig en förbättring var så kommer vi efter projektet att tillsammans ha gjort etthundra förbättringar!

Relaterade inlägg

Laddar inlägg