Lägg energin där den gör mest nytta

En förändring är sällan enkel. Oavsett vad för typ av förändring som ska göras; en flytt, en ombyggnad eller en organisationsförändring så innebär det en omställning i människors vardag och rutiner. Alla människor hanterar situationen på olika sätt vilket avspeglar sig i beteendet och reaktionerna kring en förändringsprocess på arbetsplatsen.

Spara

Tre grupper av medarbetare

För att generalisera så skulle medarbetarna kunna delas in i tre olika grupper utifrån hur de hanterar situationen; de entusiastiska, de neutrala och de missnöjda. Vår erfarenhet är att de neutrala i de flesta fall utgör den största gruppen medan de entusiastiska och de missnöjda utgör en minoritet. Paradoxalt nog är det väldigt ofta som den lilla grupp av missnöjda som hörs och syns mest.

Förhindra spridning av negativitet

Förmodligen strävar de flesta företag efter nöjda medarbetare och därför är det inte konstigt att mycket tid och kraft ägnas åt att hantera den, ofta högljudda, missnöjda gruppen. Det är då lätt hänt att huvudfokus hamnar på att hantera negativitet istället för att fokusera på de positiva stämningar och den energi som finns i gruppen och ta vara på den kraften. Även om det går emot alla instinkter i viljan att skapa konsensus och få nöjda medarbetare så är en rekommendation att ibland helt enkelt omfördela energin och inte lägga alltför mycket energi på den lilla gruppen av öppet missnöjda och istället rikta den på att få de neutrala att ansluta sig till den entusiastiska gruppen. Läggs för mycket energi på fel ställe finns det annars en risk att man även tappar den stora neutrala gruppen under resans gång.

Känsla av delaktighet

I en förändringsprocess är det viktigt att alla medarbetare känner sig delaktiga, lyssnade på och bemötta även om inte alla har mandat att bestämma. Fokus bör ligga på att lyfta fram och fokusera på det positiva i projektet utan att för den sakens skull ignorera entusiastiska har. Bemöt farhågorna sakligt utan att det tar över hela projektet. När förändringsprocessen inte längre är en förändring utan istället den nya verkligheten kan de som varit skeptiska och negativa ta till sig den och förhoppningsvis inse alla fördelar som den fört med sig. Inte sällan händer det att några av de som protesterade mest högljutt under förändringsprocessens gång är de som i slutändan blir mest nöjda.

Lägg energin där den gör mest nytta

  • Lyssna till de entusiastiska, de neutrala och de missnöjda.
  • Fokusera på de neutrala så att de ansluter till de entusiastiska.
  • Bemöt farhågorna sakligt utan att det tar över hela projektet.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg