Planera för hållbara medarbetare

Arbetssättet ska vara anpassat efter olika verksamheters behov men också efter kontorets utformning.

Spara

Information och kommunikation

Det är viktigt att alla medarbetare är informerade och medvetna om vad det nya arbetssättet betyder både för dem själva, för arbetet och för organisationen. Alla medarbetare kommer inte att tycka om förändringen, men alla måste vara informerade och ha möjlighet att kommunicera tankar, idéer och oro angående det nya arbetssättet. Inför därför obligatoriska informationsträffar. Ta gärna närvaro.

Förankring

Att förankra en förändring om ett nytt arbetssätt hos de anställda tar tid, det ligger i sakens natur. Ta detta med i beräkningen redan från början och se till att avsätta ordentligt med tid för förändringsarbetet. Se till att förändringen är väl förankrad på alla nivåer.

Utbilda medarbetare redan i planeringsstadiet i vad det innebär att jobba i ett flexkontor.

Utbilda cheferna och medarbetarna i vad det innebär för arbetssättet att rotera mellan olika platser, att använda olika miljöer och hur kontakten med chefen och andra (både inom och utanför den egna arbetsgruppen) kan påverka individens sätt att arbeta. Utbildningen bör vara konkret och obligatorisk och beröra olika aspekter av det nya arbetssättet, t ex hur man arbetar med sammanhållning inom gruppen, hur människor kommunicerar och hur man hanterar sekretess.

Sätt upp regler för arbetssättet på flexkontoret.

Sätt upp regler för arbetssättet på flexkontoret. Arbetssättet ska vara anpassat efter olika verksamheters behov men också efter kontorets utformning. Tänk på att reglerna måste "ägas" av någon, dvs någon måste ha funktionen att säga till medarbetare som bryter mot överenskomna regler.

Fördjupning:

En nedskriven regel kan även beskrivas som en formell norm. En definition av normer är "regler för eller ömsesidiga förväntningar om hur medlemmarna i en grupp bör uppträda mot varandra och vad de bör anse i en viss situation". Det finns alltså formella och informella normer, där de informella är en allmän förväntan på ett beteende (så som att ställa sig sist i kön i snabbköpet). Normer har vi människor alltid förhållit oss till, och vi har dom för att underlätta samordningen av individuella handlingar för att nå gruppens mål. Normer kan alltså vara väldigt bra (här hjälps vi åt) eller dysfunktionella (här passar inte svaga individer in). Grupper bildar alltid normer, och i arbetsgrupper är det bättre att normen är formell och nedskriven än att den är informell och därmed öppen för tolkning. I det senare fallet får individen använda en massa psykisk energi till att i varje stund fundera ut om den gjort "rätt". Ett exempel på detta i ett flexkontor är frånvaro av regeln hur länge man får lämna sin kontorsplats utan att packa ihop. Har man en skriven regel är det enklare för alla.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg