Ska du införa aktivitetsbaserat arbetssätt? Så kommer du igång!

Coronapandemin har tvingat fram förändringar på arbetsplatser både här hemma och ute i världen. För företag som försöker balansera hemarbete med arbete från kontoret är den aktivitetsbaserade kontorslösningen en av de hetaste trenderna just. Men hur fungerar ett aktivitetsbaserat kontor i praktiken och hur lyckas du med övergången från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt?

Spara

Rum för utveckling

Alla organisationer påverkas av sin omgivning och framgångsrika arbetsgivare behöver kontinuerligt fundera på hur kontorets arbetssätt och utformning kan anpassas för rådande och framtida behov. Arbetsplatser är en spegling av samhället i övrigt och i synnerhet i tider av osäkerhet är det viktigt att snabbt kunna anpassa verksamheten efter nya förutsättningar.

Det sägs att många vill ha förändring men att få vill förändras. Oavsett om det är sant eller inte är det tydligt att förändring är något som berör oss som människor djupt. En arbetsplatsförändring, till exempel vid övergång från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt, är därför alltid utmanande men för den som lyckas är vinsterna både stora och många.

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt innebär att kontoret delas upp i olika ytor som anpassas för olika arbetsmoment. Ingen medarbetare har en dedikerad arbetsplats, utan att samtliga arbetsytor är tillgängliga för alla. Det innebär i sin tur att kontorets utformning behöver vara varierad och ha plats för både individuellt arbete (till exempel tysta zoner och mindre fokusrum) och samvaro (till exempel lounger och lunchrum).

Chefs och medarbetarskap behöver anpassas

En annan aspekt är att både chefs- och medarbetarskap behöver anpassas för att fungera med aktivitetsbaserat arbetssätt. Gemensam bild av företagets vision, tydlig företagsidentitet samt tillit mellan arbetsledare och medarbetare skapar förutsättningar för ett lyckat förändringsprojekt.

För organisationer som gått från traditionellt till aktivitetsbaserat arbetssätt har chefens roll visat sig vara en avgörande framgångsfaktor. Trots det känner sig många chefer och arbetsledare osäkra under förändringsresan. Här är fyra tips på hur du som chef eller projektledare kan maximera möjligheten till ett lyckat införande av aktivitetsbaserat arbetssätt.

Lägg tid på förstudien

Kunskap är grunden till att fatta bra beslut och för att förändra och utveckla behövs en gemensam utgångspunkt. Genom att analysera behov, varumärke och affärsutmaningar har du möjlighet att formulera en tydlig strategi för förändringen och projektets vision. I förstudien definieras omfattning, budget och tidplan. Förstudiearbetet är direkt avgörande för att resultatet ska bli lyckat och att ni i slutändan får den lösning som passar er bäst.

Få med alla chefer på tåget

Förankringen är central för ett lyckat förändringsprojekt. Utan en gemensam målbild riskerar arbetet att bli spretigt, ineffektivt och – i värsta fall – ta dig längre från det mål du försöker uppnå med förändringen. Var noga med att förklara vad projektet syftar till och på vilket sätt de som berörs kan vara delaktiga i förändringsarbetet.

Tänk på att säkerställa att ni har rätt tekniska lösningar

Få saker ger upphov till så mycket frustration som när teknik inte fungerar. Den är ju där för att hjälpa oss och inte tvärt om. Teknik fungerar som bäst när den är intuitiv och en integrerad del av verksamheten. Det finns många alternativ, så avsätt tid för att noga utvärdera vilken lösning som passar bäst för er.

Följ upp, utvärdera och anpassa

En arbetsplats behöver kontinuerligt utvecklas. En inkörningsperiod för det nya arbetssättet säkerställer att nya vanor och beteenden skapas. Uppföljning säkerställer att mål nåtts och att eventuella finjusteringar genomförs.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg