Smarta arbetssätt och arbetsplatser

Att arbeta smart innebär att effektivisera sitt arbetssätt. Hur kan vi utvecklas till att skapa den bästa miljön för vår produktion? Hur samverkar vi idag? Hur kommunicerar vi och hur ser våra arkiveringsrutiner ut? Hur delar vi material med varandra, hur transparanta är vi? Genom att svara på dessa frågor förstår vi bättre hur vårt arbetssätt bör utvecklas, digitalt såväl som analogt.

Spara

Vad är ett smart arbetssätt?

Ett smart arbetssätt är det som är mest effektivt och bäst för just din verksamhet. För att se behoven behöver organisationen utmanas utifrån det nuvarande arbetssättet.

Mer intensivt digitalt användande behöver inte betyda ny och kostsam teknik. Varje organisation behöver kartlägga befintlig digitalmiljö och vidare fundera över hur den smartast används och ifall den behöver kompletteras.

För att kunna förändra vårt sätt att arbeta och göra det smartare är det viktigt att vi förstår våra behov och vad som är ett smart arbetssätt för just oss. Det i sin tur kräver att samtliga medarbetare inkluderas och får formulera vad / vilka rutiner som skulle underlätta deras arbete. Förståelsen för våra behov behöver komma inifrån vår organisation.

Vad är en smart arbetsplats?

Det är viktigt att skapa arbetsplatser som upplevs meningsfulla, är hållbara, dynamiska och inspirerar till utveckling. Utgångspunkten för framgångsrik arbetsplatsplanering är användarcentrerad design. Vilka behov har vi för att må bra, kunna kommunicera, samarbeta, fokusera och vara kreativa? Att förstå, förbättra och utveckla arbetssättet till det mest effektiva och vidare anpassa arbetsplatsen för detta är målet i förändringen till att arbeta smart.

Förändringen

Det finns inget facit vad gäller smarta arbetssätt. Det är en organisationsspecifik process. Övergången från sättet vi arbetar på idag till ett smartare sätt att arbeta kan ta tid, det är viktigt att samtliga berörda finner förändringen begriplig, hanterbar och meningsfull och om samtliga medarbetarnas behov för framtiden. Alla medarbetare måste inkluderas och informeras om varför och hur förändringen kommer att ske. Medarbetare behöver reflektera över och också formulera sina behov och lösningar för att det ska bli en bra förändring. Att ta extern hjälp är nödvändigt för att få en objektiv och rättvis bild av nuläget och för att våga utmana och formulera förväntningar på framtiden.

Arbetsplatsstrategi

En förstudie kring samtliga medarbetares behov görs av extern profession, som också gör en analys av förstudien. Behov som framkommer kan till exempel vara antal skrivbord, efter arbetsuppgifter varierade arbetsplatser, storlek på mötesrum, flexibla arbetssätt, digitala verktyg och individuella anpassningar.

Om övergången sker på ett professionellt och inkluderande sätt kommer medarbetarna förstå att förändringen kommer ifrån dem själva.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg