Tips för balans i den digitala tidsåldern

Kravet på tillgänglighet kontra rätten till återhämtning. Digital tillgänglighet har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv vilket blev särskilt framträdande under pandemin. Idag finns tecken på konsekvenser av utvecklingen. Vet du att 4 av 10 akademiker är tillgängliga för jobbet under semestern.

Spara

Digital tillgänglighet- en integrerad del av vårt dagliga liv

Kravet på tillgänglighet kontra rätten till återhämtning. Digital tillgänglighet har blivit en integrerad del av vårt dagliga liv, med ständig närvaro på sociala medier som en självklarhet. Detta blev särskilt framträdande under pandemin när vi anpassade oss till nya kommunikationsmedel för att upprätthålla kontakten arbetsmässigt som privat. Idag finns tecken på andra konsekvenser av denna utveckling, vilket många jag talat med berättat - en förväntan att vara uppkopplade och tillgängliga nästan ständigt, oavsett om det är dag eller natt, arbete eller fritid. Enligt en nyligen gjord undersökning av Akavia, visar det sig att 4 av 10 akademiker är tillgängliga för jobbet under semestern.

Vilka strategier kan vi tillämpa för att sätta gränser och minska stressen i vår digitala värld?

Fenomenet av en konstant tillgänglighet fick mig att reflektera över hur vår ökade användning av digitala medier och känslan av att ständigt behöva vara synliga och tillgängliga, påverkar oss, psykiskt som socialt? En annan relevant fråga att ställa är om denna ständiga uppkoppling verkligen krävs av arbetsgivaren, eller om det snarare är en känsla skapad hos den enskilda individen?

Vad bör arbetsgivare överväga när de strävar efter en trygg och sund arbetsmiljö? Målet bör vara att uppnå en sund balans mellan arbete och fritid, och tillåta den återhämtning som är nödvändig för ett hållbart arbetsliv.

Den digitala förskjutningen

Pandemin har accelererat vår övergång till en mer digitaliserad tillvaro. Sociala medier har spelat en avgörande roll i att bibehålla såväl yrkesmässiga som personliga relationer och hållit oss uppdaterade och sammanhållna trots social distansering och fysiska restriktioner. Plattformar som Facebook, Instagram och Twitter har möjliggjort för oss att hålla kontakten med vänner, familj och kollegor på distans.

Samtidigt som användningen av och beroendet till sociala medier ökade under pandemin, verkar vi fortsätta spendera mer tid i den digitala världen även efteråt. Faktum är att studier visar att internetanvändningen har ökat efter pandemin, delvis på grund av vår ökade användning av sociala medier. Vi har utvecklat en vana att kolla våra smartphones och sociala medier flera gånger om dagen.

Sociala medier erbjuder många fördelar. En av dem är snabba och bekväma kommunikationskanaler som håller oss uppdaterade om globala händelser mm. Men den digitala förskjutningen har också påverkat vår syn på tid och med det vår stressnivå. När vi ständigt är uppkopplade och omgivna av en flod av information och intryck, kan det kännas som om tiden inte räcker till. Många jag har pratat med känner ett tryck att ständigt vara närvarande på digitala medier, både för att hålla sig synliga i flödet samt för att inte missa något viktigt.

Vilka konsekvenser får denna konstanta känsla av nödvändig tillgänglighet?

Riskerar vi att prioritera bort andra viktiga aspekter av livet som avkoppling, återhämtning och att vara närvarande i nuet? Känner vi oss verkligen mer produktiva eller lyckliga genom att vara ständigt uppkopplade? Dessa frågor tvingade mig att granska hur detta har påverkat mig och människorna omkring mig.

Konsekvenser av ständig digital tillgänglighet

Några av konsekvenserna av denna ständiga digitala tillgänglighet resulterade för mig i en ökad stressnivå där mindre tid för återhämtning och en känsla av aldrig riktigt kunna koppla av infann sig. Telefonen var aldrig längre bort än en armslängd och på det var slentriantittande ett faktum. Vad kan ha förändrats inom loppet av 5 minuter?

Därtill fann jag att saker som jag tidigare uppskattat inte längre fick det utrymme som de behövde, exempelvis att läsa böcker och fokusera på en sak i taget. Vi vet idag att ständigt vara uppkopplad och tillgänglig kan leda till utbrändhet och stressrelaterade hälsoproblem. Flera studier nämner att en ständig tillgänglighet med den efterföljande stressen kan påverka sömnen negativt. Störningar i sömnmönstret kan i sin tur leda till allvarliga hälsoproblem, inklusive högt blodtryck, hjärtsjukdomar och depression.

Vi vet idag via den forskning som bedrivs, att det finns en stark koppling mellan förväntningar om ständig tillgänglighet och självrapporterad stress och utbrändhet. Resultaten pekade på att när individer förväntas vara ständigt tillgängliga, upplevde de ofta ökad stress och minskat välbefinnande.

Tips på strategier för att minska digital stress:

Vi behöver utveckla strategier för att hantera den konstanta digitala anslutningen och minimera den stress den kan orsaka.

 • Sätt gränser för digital tillgänglighet: Stäng av aviseringar under vissa tider, till exempel när du är med familj eller vänner, och sätt specifika tider när du ska vara uppkopplad och när du ska vara offline.
 • Öva på att vara närvarande: Var medveten om när du använder dina digitala enheter. Är det verkligen nödvändigt, eller gör du det av vana?
 • Sätt tydliga förväntningar med din arbetsgivare: Diskutera med din arbetsgivare om vad som är rimliga förväntningar på tillgänglighet utanför arbetstid.
 • Prioritera din återhämtning: Se till att du tar tid för avkoppling och återhämtning. Din hälsa och välmående är lika viktiga som ditt arbete.

Sammanfattning

Även om digital tillgänglighet erbjuder många fördelar, kan det också ha negativa konsekvenser för vår mentala hälsa som välbefinnande. Därför är det viktigt att vi lär oss sätta gränser och prioritera vår återhämtning.

Jag uppmanar dig, som läser detta, att reflektera över hur du använder digitala medier och vilken inverkan det har på din hälsa och ditt välbefinnande. Såväl arbetsgivare som medarbetare har ett ansvar att skapa en sund balans mellan arbete och fritid. I den snabbt föränderliga digitala värld vi lever i, behöver vi lära oss prioritera vårt välbefinnande och söka en sund balans mellan tillgänglighet och återhämtning.

TIPS!

Nedan följer några tips på vad du kan göra som medarbetare och arbetsgivare. Det är viktigt att alla på arbetsplatsen vet vad som förväntas av dem, samt att vi som enskilda individer har ett ansvar att både följa de regler som finns som att vara transparenta med om belastningen blir för hög.

För medarbetare:

 • Sätt tydliga gränser: Skapa tydliga tidsgränser för din digitala användning och var konsekvent med dem. Ta pauser från sociala medier under arbetsdagen och undvik att använda din telefon eller dator när du är ledig.
 • Kommunicera med kollegor och chefer: Diskutera med dina kollegor och chefer om att respektera varandras tid utanför arbetstid. Ha en öppen dialog om förväntningar och behov av arbetsrelaterad kommunikation efter arbetstid.
 • Fokusera på arbetsuppgifter: När du är på jobbet, fokusera på arbetsuppgifterna och undvik distraktioner från sociala medier. Detta hjälper dig att vara mer produktiv och minska stressen.
 • Delta i arbetsplatsens välbefinnandeprogram: Många arbetsplatser erbjuder program och resurser för att främja hälsa och välbefinnande. Delta aktivt i dessa aktiviteter för att stärka din fysiska och mentala hälsa.
 • Ge feedback till arbetsgivaren: Om du upplever att det finns ett uttalat krav på konstant tillgänglighet i arbetsmiljön, ge feedback till din arbetsgivare. Förklara hur detta påverkar din stressnivå och be om stöd för att skapa en mer balanserad arbetsmiljö.

För arbetsgivare

 • Uppmuntra arbetslivsbalans: Skapa en arbetskultur som värdesätter arbetslivsbalans. Kommunicera tydligt att det förväntas att medarbetarna ska ha tid för återhämtning och privatliv utanför arbetstid.
 • Erbjud välbefinnandeprogram: Implementera välbefinnandeprogram och aktiviteter på arbetsplatsen som främjar fysisk och mental hälsa. Detta kan inkludera träningsmöjligheter, mindfulness-sessioner eller stödgrupper för medarbetare.
 • Sätt tydliga riktlinjer: Etablera tydliga policys och rutiner kring digital användning och kommunikation utanför arbetstid. Uppmana medarbetare att sätta gränser och undvika att svara på arbetsrelaterade ärenden under ledig tid.
 • Utbilda medarbetare: Ge utbildning och information till medarbetare om vikten av att hantera digital användning och stress. Dela strategier för att skapa balans mellan arbetslivet och privatlivet.
 • Föregå med gott exempel: Led genom exempel och visa att du som arbetsgivare också prioriterar arbetslivsbalans och tar pauser från digital användning. Genom att både medarbetare och arbetsgivare aktivt arbetar för att skapa en hälsosam digital kultur kan vi minska påverkan av det ständiga kravet på konstant tillgänglighet och skapa en balanserad arbetsmiljö som främjar välbefinnande både på och utanför arbetet.

Källor:

Derks D, Bakker AB, Peters P. Work-related smartphone use, work–family conflict and family role performance: The role of segmentation preference. Human Relations. 2014;67(10):1045-1068.
Sonnentag S, Binnewies C, Mojza EJ. Staying well and engaged when demands are high: the role of psychological detachment. Journal of Applied Psychology. 2010;95(5):965-976.
Aronsson G, Theorell T, Grape T, et al. A systematic review including meta-analysis of work environment and burnout symptoms. BMC Public Health. 2017;17(1):264.
Thomée S, Härenstam A, Hagberg M. Mobile phone use and stress, sleep disturbances, and symptoms of depression among young adults - a prospective cohort study. BMC Public Health. 2011;11:66.

Internetkällor:
Jobbmejlande på fritiden stressar även familjen
Digitalisering, en riskfaktor för arbetsrelaterad stress
Fyra av tio akademiker är tillgängliga för jobbet under semestern

Relaterade inlägg

Laddar inlägg