Tips- Roller och mandat

I projektet som finansierades av AFA försäkring och genomfördes 2015 - 2018 utarbetades också ett verktyg som ger stöd åt verksamheter/organisationer som överväger att gå över till aktivitetsbaserat kontorsmiljö. Verktyget heter Checkflex och i detta inlägg får du ta del av tips gällande roller och mandat.

Spara

Skapa roller och tydliga mandat

Se till att skapa roller för vem som ska göra vad i planeringen av det flexibla aktivitetsbaserade kontoret, så som vem som är processledare, vem som har rätt att fatta beslut och hur beslut ska fattas.

Att själv veta vad man har att rätta sig efter och att veta till vilka man ska vända sig i olika frågor bidrar till kontroll över processen. Detta i sin tur gynnar arbetet i allmänhet, och i en så komplex organisationsförändring som en övergång till ett flexibla kontor är, vinner man mycket på att ha tydliga roller med tydligt ansvar och mandat att genomföra sina uppgifter.

Konkreta tips

  • Tillsätt en styrgrupp på rätt nivå i hierarkin med representanter från alla delprojekt (så som IT, dokumenthantering, byggnadskonstruktion, HR, arbetsmiljö etc.).
  • Styrgruppen ska ha ett formellt beslutande mandat att genomföra projektet på ett övergripande plan. Här måste man betänka att om projektgruppen befinner på samma hierarkiska nivå som den verksamhet som den ska besluta över finns en klar konfliktrisk.
  • Sätt upp tydliga roller och ansvarsområden för lokalerna, tydliggör vem som "äger förändringen" och har mandat att ta beslut gällande lokalernas utformning, både under förändringsprocessen och efter förändringen.
  • Bestäm på förhand vad medarbetare kan samverka om och vad som inte kan förhandlas och var tydlig med det.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg