Uppdatering Svensk standard- Belysning 2021

Hög aktuellt och superfärskt. Här finns flera viktiga förändringar som kommer påverka ljusplaneringen och hur man tänker kring ljuset på sin arbetsplats.

Spara

Uppdatering av Svensk standard för Belysning 2021 – SS EN 12464-1

Vid upphandling av belysning hänvisas oftast belysningsplaneringen till ljus & Rum som en kvalitetssäkring för slutresultatet. Ljus & Rum är en guide för den Svenska standarden SS EN 12464-1. Denna standard är nu uppdaterad.

Här finns flera viktiga förändringar som kommer påverka ljusplaneringen och hur man tänker kring ljuset på sin arbetsplats.
Med 5-års mellanrum ser man över standarden. Om det inte finns någon förändring som skulle påverka standardens innehåll nämnvärt, så gäller standarden ytterligare fem år. Dagens standard tillkom 2011 och berörde 31 länder inom Europa.

Varför uppdatera standarden för belysning?

Den här gången fann man att teknikutvecklingen och ny forskning var så betydande att standarden behövde uppdateras. I Oktober 2021 publicerades en reviderad version av EN 12464-1 som ställer nya krav på belysning av inomhusarbetsplatser. En standard, är ett dokument för samordnade belysningskrav, för olika applikationer. Det bygger på konsensus mellan de olika länderna i Europa. Den Svenska versionen publiceras i mitten på november och blir då SS EN 12464-1 2021.

En av de ansvariga från Sverige som länge jobbat med frågan om standardisering och ljusets påverkan på människor är Tommy Govén. Den första standarden för belysning av arbetsplatser etablerades i Europa och globalt 2001. Arbetet startade redan i början av 1990-talet och Tommy Govén gick in i *CENs första arbetsgrupp 1995.

I övrigt så är det nedan organisationer och företag som ingått i den Svenska SIS arbetsgruppen:

 • Arbetsmiljöverket
 • BELYSAB
 • Bengt Dahlgren Göteborg AB
 • Byrån för Arkitektur & Urbanism BAU
 • Ergonomi & Human Factors
 • Sällskapet Sverige, EHSS
 • Fagerhults Belysning AB
 • Lunds Tekniska Högskola
 • NCC Sverige AB
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • SEK Svensk Elstandard
 • Statens Energimyndighet
 • Synskadades Riksförbund
 • Trafikverket

Minimikrav som anges i standarden skall tillämpas i upphandling

Dom flesta byggföretag och fastighetsbolag hänvisar till standarden när det ska till att byggas eller förändras på arbetsplatserna. Standarden ska tillämpas som en uppsättning krav på den ljusdesign som ska uppfyllas i olika tillämpningar. När en hänvisning till en standard ges i en upphandling, ska de minimikrav som anges i standarden tillämpas. Tyvärr har det väl varit så, att dessa minimikrav har också blivit målbilden och man har siktat mer på detta än att verkligen göra en bra belysningsmiljö.

STORA FÖRÄNDRINGAR

Så, vad är nyheterna i den uppdaterade standarden? I korthet har följande huvudområden ändrats i det reviderade dokumentet:

 1. Fokus på ljusets betydelse för människors välmående
 2. Mera anpassat tabellverk – Nya krav för bättre anpassning till människor
 3. Vägledning för bättre ljusplanering

Jag ser många förbättringar och större möjligheter att förbättra belysningsmiljön på våra arbetsplatser. Kanske är detta vad som behövs också för att erbjuda medarbetare något extra när man kommer till arbetet.
Rekommendationerna i tabellerna tar mer hänsyn till konsumenterna av ljuset. Forskning har visat att ett ökat omfältsljus har en positiv inverkan på människors förmåga att prestera över tid. Krav på ljusare väggar, tak och cylindriska belysningsstyrkor, återfinns nu i tabellerna. Vilket förbättrar både planering och uppföljning av belysningen på våra arbetsplatser. Det är en stor förbättring för användarnas upplevda välbefinnande på arbetsplatsen.

Forskning kring omfältsljus påverkar standarden – positivt för människan.

Forskningen ger stöd för införandet av rummets ljushet och förhöjda värden för rummets ytor, samt ett ökat fokus på omfältsljuset.

Belysningskvalitet

HCL (Human Centric Lighting) kallas med ett nytt begrepp för ”Integrative Lighting” ( Integrerad Belysning) inom forskarvärlden och CIE. Det ligger inte lika bra i munnen att säga, så vi kommer nog få höra om HCL i framtiden också. Men vi kan vara överens om att det handlar om att höja kvalitén på belysningsmiljöerna och om vi pratar om ”Integrerad Belysning” så är de viktigaste faktorerna i viktad ordning…

 • Tid
 • Intensitet
 • Färgtemperatur
 • Ljusfördelning inom lokalen

Med lite fantasi kan man bilda ordet FLIT… 😊.
Ett ökat omfältsljus mjukar upp övergångarna mellan luminanser och minskar obehagsbländning. Det finns också flera forskningsrapporter som förespråkar pendlad belysning med direkt-indirekt ljusfördelning. Det ger bättre förutsättningar för bra luminansförhållanden på rummets ytor, men även bättre förhållande mellan en armatur och tak samt väggar.

Den nya standarden betonar det omgivande ljuset och dess effekt på människor som arbetar inomhus. Forskning har konstaterat att ljusstyrkan i rummet påverkar oss positivt och ökar vår förmåga att prestera över tid. Det är en stor förbättring för användarnas upplevda välbefinnande på arbetsplatsen.
Dessa ändringar kommer att påverka hur vi planerar och upphandlar i framtiden, därför är den nya informativa bilagan för bättre vägledning en förbättring. Bilagorna är nya och ger ytterligare vägledning för ljusdesign och planering av ett förbättrat omgivande ljus på ett tydligt och begripligt sätt.

Nu ger standarden också fokus på ljusstyrkan i hela utrymmet

Det är ett helt annat fokus på kraven på rummets ljusstyrka i rummet. En välplanerad och genomtänkt belysning är mycket fördelaktigt för de som arbetar där.
Dagens standard har främst fokuserat på den horisontella belysningen på arbetsplatser. Men nu ger standarden också fokus på ljusstyrkan i hela utrymmet.
Detta ställer krav på design för förbättrade belysningsstyrkor på väggar och tak. Forskning har nu visat att en förbättrad ljusstyrka i rummet är fördelaktigt för vårt välbefinnande, vakenhet och prestanda.
En annan positiv effekt av ökat omgivande ljus i utrymmet är att det också kommer att minska effekten av obehagsbländning. Med den nya standarden har vi nu en metod att beräkna det omgivande ljuset för att uppnå en lämplig rumsljusstyrka i olika applikationer.

Sätt det i praktiken

I den uppdaterade standarden återspeglas användarnas olika behov bättre. Det anger också tydligt olika krav på ljusstyrkan i rummet som anges för vilken typ av rum det är, som vårdenhet, kontor eller industri.
En standard talar om vad du ska uppnå men inte hur du ska uppnå kraven. För att ge mer vägledning i designprocessen tas olika nationella riktlinjer fram som ger ytterligare rekommendationer kring fördelning av belysning i utrymmet och kraven på energieffektivitet, i Sverige har vi "Ljus & Rum" (Den uppdaterade versionen av Ljus & Rum bör komma under januari 2022).

Framtiden

Det finns flera sätt att uppfylla kraven, men designen måste omsättas i praktiken av någon som har kunskap och erfarenhet av ljusdesign för att den ska accepteras av oss människor som ska åtnjuta och bruka ljuset.
Idag pågår mycket forskning kring ljusets påverkan. Det handlar om att använda ljuset mer pedagogiskt i skolor eller om flimmer och dess konsekvenser. I framtiden kommer vi att få smartare ljusplanering som bidrar till ökad komfort och en mer balanserad ljussättning.
Så som den nya standarden ser ut, kommer vi se en minskad användning av fyrkantiga ljusplattor i taket, då den sortens armatur kommer ha svårare att klara kravställningen.
*VAD ÄR CEN? European Committee for Standardization (CEN), är den enda erkända europeiska organisationen enligt direktiv 98/34/EC för antagande av europeiska standarder för ljus och belysning. En europeisk standard (EN) blir automatiskt en nationell standard och ingår därför i standardkatalogen för CEN:s medlemmar (34 länder).

Relaterade inlägg

Laddar inlägg