VARFÖR BEHÖVER MÄNNISKOR MÖTAS?

Visst säger magkänslan att det är bra för oss människor att mötas? Vi mår bra av att interagera med varandra. Forskningen förklarar varför.

Spara

BEHOVET AV GEMENSKAP

Vi vet till exempel att vi som grundprincip avlastar hjärnan när vi umgås med andra i grupp. Forskarna James Coan och Lane Beckes har visat på att hjärnan fungerar som mest energieffektivt, den ”tar det som lugnast”, när vi är omgivna av andra människor. I ett socialt sammanhang är hjärnan programmerad att sänka vaksamheten, den räknar med att gruppen finns för att tillsammans lösa hot och problem.

Vi är flockdjur. Ett basalt behov är just gemenskap, det tredje steget i Abraham Maslows behovstrappa. Vårt behov av kärlek, samhörighet och vänskap kommer näst efter fysiologiska behov (exempelvis mat, vatten, sömn) och trygghet (såsom säkerhet, stabilitet). För att nå de två översta stegen i trappan, självkänsla och självförverkligande, behöver behovet av gemenskap vara tillmötesgått, menar Maslow. Magkänslan säger rätt. Men varför behöver vi mötas för att upprätthålla gemenskap?

VÄRDEN AV MÖTEN

Enligt statsvetaren Robert Putnam finns i huvudsak två överordnade kategorier av värden kopplade till mötesplatser: Humankapital och Socialt kapital.

Humankapital kopplar till individen och nivån av utbildning, färdigheter, talanger, kompetenser. Humankapital närs av interaktion människor emellan, och bidrar likväl till kvalitativa utbyten i möten.

Socialt kapital innefattar tolerans och tillit mellan individer och grupper, förtroende, sociala relationer, tillhörighet, social sammanhållning, gemensam handlingsförmåga. Det är det sociala kapitalets värden som vi ser närmare på här.

TILLIT FUNGERAR SOM ETT SMÖRJMEDEL

En betydande aspekt av möten är att en kontinuerlig social interaktion i en grupp är nödvändig för att skapa och upprätthålla tillit. Vardagen fungerar helt enkelt bättre och själva ”kostnaden”, den sociala transaktionen per tillfälle, blir lägre när människor redan känner tillit till varandra och regelbundet möts. Att träffas ofta är helt enkelt mindre ansträngande än att ses mer sporadiskt.

Att mötas är viktigt för den kollektiva intelligensen och problemlösningen. Ett socialt kapital som till exempel förtroende, möjliggör samverkan mellan människor. Tillsammans når vi längre kreativt än den enskilda individen. I grupp ”slår vi våra kloka huvuden ihop”, helt enkelt, om det sociala kapitalet finns med i bilden.

Det finns en annan viktig del för att få fungerande samverkan människor emellan. Det sociala kapitalet som exempelvis sociala relationer och tillit, vidgar vår medvetenhet om hur våra liv är sammanlänkade. När människor saknar koppling till andra, försämras förmågan att mäta sanningshalten i sina egna åsikter. Detta till förmån för att sämre impulser kan styra.

I många nätverk pågår också ett flöde av kunskap och information, som i sig blir själva förutsättningen för socialt kapital. Det finns ett kretslopp där möten skapar både humankapital och socialt kapital som i sig är förutsättningar för värdeskapande möten.

Precis som interaktion och möten genererar socialt kapital som tillit och förtroende, ger dessa värden i sin tur förutsättningar för kvalitativa möten med hög kreativitet och kollektiv problemlösning. Därför behöver människor mötas.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg