Den tillgängliga arbetsplatsen – regler och föreskrifter

”Arbetet med tillgänglighet förbättrar kvaliteten i arbetsmiljön dels genom att arbetstagarnas resurser tas till vara, dels genom att vi får ett humant arbetsklimat där människors olikheter är en tillgång. När alla får plats, kan både personalen och arbetet utvecklas.”
– Arbetsmiljöverket

Spara

Många former av funktionsvariationer

Enligt Myndigheten för delaktighet (MFD) uppskattas mellan 10–30% av Sveriges befolkning ha någon form av funktionsvariation. Dessa siffror är ungefärliga, då det varken finns eller bör finnas något exakt register över detta. Det går dock att konstatera att en stor del av vår befolkning har, eller kommer någon gång att ha, en funktionsvariation där den byggda miljön påverkar dennes vardag.

När vi pratar om funktionsnedsättningar är det lätt att börja tänka på en person i rullstol, men det är viktigt att belysa bredden av olika typer av variationer. Många funktionsvariationer syns inte utanpå men kan påverka den personens vardag och arbetsliv avsevärt. Att drabbas av en olycka och bli skadad kan hända vem som helst någon gång under livet, med en funktionsnedsättning som följd – om än inte permanent.

När det gäller funktionsvariationer finns det en mängd variationer och kombinationer men de delas vanligen in i följande grupper:

  • allergi och överkänslighet
  • hörselnedsättning eller dövhet
  • nedsatt kognitiv förmåga
  • nedsatt rörelseförmåga
  • nedsatt syn

En funktionsnedsättning är något en person har, ett funktionshinder är något som tyvärr byggs in i vårt samhälle och även på arbetsplatser. Det är därför av stor vikt att dessa frågor lyfts redan i planeringsskedet vid utformningen av en arbetsplats.

Så vad säger regelverken?

Vid ny- och ombyggnad gäller Boverkets byggregler (BBR) med dess föreskrifter och råd. Föreskrifterna i BBR grundar sig i Plan- och bygglagen. Den lagen säger att ”Arbetslokaler behöver inte vara tillgängliga om det är obefogat att göra lokalerna tillgängliga och användbara med hänsyn till verksamhetens art.” I en och samma arbetslokal kan vissa delar av lokalerna behöva vara tillgängliga medan andra delar inte behöver vara det. Undantaget gäller den delen av lokalen där full funktionsförmåga behövs för att kunna utföra arbetet. Undantaget brukar göras för till exempel viss tung industri och för arbetsplatser med enbart servicepersonal. Men kontorslokaler, mötesrum eller omklädningsrum i anslutning till sådana arbetslokaler ska alltid vara tillgängliga.

För arbetsplatser gäller även arbetsmiljölagen och arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2009:2. Den tar upp saker som krav på ventilation, omklädnings- och duschutrymmen, inredning och utrustning men den berör även krav på tillgänglighet.

Ny utgåva av Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Arbetsmiljöverket kommer vid årsskiftet ut med ny utgåva av Arbetsplatsens utformning- AFS 2020:1. Denna blir gällande från 1 januari 2020. Nyheter i denna är bland annat regler om ansvar för arbetsmiljön hos byggherrar, BAS-P:s och projektörer samt skärpta regler om tillgänglighet.

Där AFS:en i dagsläget säger att en arbetsplats ska (om det behövs) vara tillgänglig för att kunna användas även av arbetstagare med funktionsnedsättning, har de nya föreskrifterna utvecklats och kravet har skärpts kring detta. Det förtydligas att alla nya och ombyggda arbetsplatser ska planeras för att så många som möjligt ska kunna använda dem på lika villkor – oavsett funktionsvariationer. Att befintliga arbetsplatser ska vara tillgängliga för de arbetstagare som behöver använda dem.

På arbetsmiljöverkets hemsida finns jämförelsetabell där det går att se de exakta ändringarna.

Arbeta aktivt med tillgänglighet!

Vill du veta mer om hur du kan jobba aktivt med tillgänglighetsfrågor i dina projekt? Klicka här så får du konkreta tips och råd.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg