Kan man arbeta ostört i ett kontorslandskap?

Våra arbetsplatser blir allt oftare utformade som öppna kontorslandskap. I dessa kontorsmiljöer blir ofta akustiken en stor utmaning. Vid planering av kontorslandskap är det därför viktigt att eftersträva en god ljudmiljö. Arbete i ett kontorslandskap innebär att kunna kommunicera med några kollegor utan att störa andra medarbetare eller bli störd av andra medarbetares konversationer. Detta ställer stora krav på utformningen av arbetsplatsen.

Spara

Ljudmiljö i kontorslandskap

Människor upplever ofta ljudmiljön i kontorslandskap som stökiga. Utformningen av kontoren är därför väldigt viktig och bör säkerställa att det finns utrymmen som möjliggör spontana möten som inte stör medarbetarna. Detta bör ske i lättillgängliga mindre mötesrum. Även tysta rum för planerade telefonsamtal och digitala möten bör finnas.

All kommunikation är dock inte planerad och möjlig att göras i speciella utrymmen utan måste ske på arbetsplatsen i kontorslandskapet. Olika individer är olika känsliga för ljud och påverkas olika mycket av stökiga kontorsmiljöer. Den vanligaste källan till störningar är andra människors samtal. Talljud uppfattas dessutom som extra störande. Vid arbete som kräver hög koncentration kan vi inte stänga ute sådana ljud utan istället upplever dem som extra störande.

Speech privacy

I kontorsmiljöer redovisas riktvärden för olika ljudparametrar i en ljudklassningsstandard. I denna redovisas riktvärden för högsta tillåtna ljudnivå från installationer (t. ex ventilation) samt längsta efterklangstid (”eko”).

Utöver låg ljudnivå från installationer och kort efterklangstid finns även måttet speech privacy för att erhålla en god ljudmiljö i kontorslandskap. Speech privacy är ett mått på hur tydligt tal, t.ex. kollegors prat, uppfattas. Ju bättre speech privacy desto lättare är det att utföra arbete som kräver hög koncentration eftersom överhörning av kollegors samtal är en stor orsak till att det är svårt att hålla koncentrationen uppe.

För att erhålla god speech privacy är det viktigt att tänka på utformningen av kontorslokaler. Därav måste stor vikt läggas vid utformningen av kontorslokalerna. Tre faktorer med störst påverkan på speech privacy redovisas nedan:

1.

Skärmning mellan arbetsplatser är viktigt för att förhindra direktljud mellan talare och mottagare. Vanligen görs detta med bordsskärmar. Detta är extra viktigt då personalen är vända mot varandra. Skärmar måste vara ljudreducerande men också ljudabsorberande för att förhindra ljudreflexer åt motsatt håll. Dessa måste vara minst 30 cm högre än siktlinjen, det vill säga linjen mellan talarens mun och mottagarens öra. Vid höj och sänkbara bord måste skärmarna vara fästa i bordet så att de följer med upp om bordet höjs.

2.

Ljud reflekteras i hårda ytor och kan därmed transporteras långa sträckor. Taket För att förhindra ljudreflexioner måste kontorslandskapen förses med ljudabsorbenter. är den enskilt viktigaste ytan för reflektion. Absorbenter i tak är därför nödvändigt för att minska reflektionen. Även vissa väggar kan behöva förses med ljudabsorbenter. Vid till exempel arbetsplatser längs en yttervägg krävs att mellanrummet mellan bordet/bordsskärmen och ytterväggen förses med en absorberande yta, till exempel en gardin.

3.

Som ytterligare åtgärd kan ljudmaskering användas. Ljudmaskering innebär att bakgrundsljudet är högre än det störande samtalet vilket medför att samtalet drunknar i bakgrundsljudet. Detta kan exempelvis utföras genom att ventilationsljudet anpassas till en lagom nivå. Det måste vara bredbandigt och inte för högt eftersom det då tenderar att bli en störningskälla istället för en ljudmaskering. Det går även att förse lokalerna med ett högtalarsystem som sänder ut ett anpassat bakgrundsljud som maskerar övriga ljud. Det kan vara t ex olika sorters brusljud eller trivsamma naturljud. Även här gäller det att ljudmaskeringen sker varsamt eftersom det vissa typer av tillsatta ljud kan uppfattas störande av vissa personer. Här kan du lära dig mer om ljudmaskering och om att tillsätta ljud på kontoret.

Det går att skapa öppna kontorsmiljöer där man kan arbeta ostört. Det krävs dock god planering i ett tidigt skede. Arbetsplatser måste visuellt och akustiskt avskärmas från varandra. Lokalerna måste förses med ljudabsorbenter i taket och på väggar.

Även om god planering och lokalerna anpassas för en god ljudmiljö är den viktigaste aspekten ändå att visa hänsyn till medarbetarna och undvika att prata högt i telefon eller att ha långa spontana möten vid arbetsplatsen.

Relaterade inlägg

Laddar inlägg